အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဌာနဖွဲ့စည်းပုံ

ပြည်ပပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး
ဦးစီးဌာန

ပြည်တွင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး
ဦးစီးဌာန

ပြည်သူလူထုပူးပေါင်းပါဝင်ရေး
ဦးစီးဌာန

အကြံပေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး
ဦးစီးဌာန

နိုင်ငံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး
ဦးစီးဌာန

မဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်း
ဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန

INTELLIGENCE ပူးပေါင်း
ဆောင်ရွက်ရေး ဦးစီးဌာန

ဘဏ္ဍာရေးရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး
ဦးစီးဌာန

လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန

လူထုအခွင့်အရေးပူးပေါင်း
ဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန

ပြည်ပပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး
ဦးစီးဌာန

ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး
ဦးစီးဌာန

ပြည်ပပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန

ဦးစီးဌာန

MOIC-EC

ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှုး

(TO BE ANNOUNCED)

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ပြည်ပပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန (MOIC-EC) သည် နှစ်ဦးနှစ်ဘက် အကျိုးအမြတ်အတွက်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကျိုးရှိစေရန် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုစည်းမျဥ်းများအရ နိုင်ငံတကာအစိုးရများနှင့် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအကြားဆက်သွယ်မှုဖြစ်ရမည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ပြည်ပပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန (MOIC-EC) သည် မြန်မာနိုင်ငံ ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိရန်နှင့် မဟာမိတ်များနှင့်မိတ်ဖက်များအတွက် စီးပွားရေးအ ခွင့်အလမ်းများဖန်တီးရန်တို့အတွက် နိုင်ငံတကာအစိုးရများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင် မည့် အခွင့်အလမ်းအားလုံးကိုရှာဖွေရမည်။ (MOIC-EC) သည် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန နှင့်အတူတကွလက်တွဲပြီး အကူအညီလိုအပ်လျှင် MOFA ကိုကူညီရမည်။ (MOIC-EC) အနေဖြင့် MOFA ၏ လုပ်ငန်း တာဝန်များကိုကျော်လွန်၍လုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိစေရ။

ဦးစီးဌာန တံဆိပ်

ပြည်တွင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဦးစီးဌာန

ဦးစီးဌာန

MOIC-IN

ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှုး

(TO BE ANNOUNCED)

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ပြည်တွင်းပူး ပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန (MOIC-IN) သည် MOIC နှင့်ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ အခြားဝန်ကြီးဌာနများအကြားဆက်သွယ်မှု၊ ရှင်းလင်းပြီး တိကျသောဆက်သွယ်မှုများ၊ ဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် အစီအစဥ်များကို ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးရန် ဖြစ်သည်။ MOIC-IN သည် ဝန်ကြီးဌာနအားလုံးနှင့် နီးကပ်စွာလက်တွဲဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပြီး အမြင့်ဆုံးနှင့် ထိ ရောက်သော အုပ်ချုပ်မှုဖြစ်စေရန်အတွက် အခြားပါတီများနှင့်ဝန်ကြီးဌာနများအကြား အပြန်အလှန်နားလည်မှုရှိစေရန်နှင့် MOIC ၏လုပ်ဆောင်မှုများ အားလုံးကို ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ သေချာနားလည်စေရန်ဖြစ်သည်။

ဦးစီးဌာန တံဆိပ်

ပြည်သူလူထုပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးစီးဌာန

ဦးစီးဌာန

MOIC-PC

ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှုး

(TO BE ANNOUNCED)

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ပြည်သူ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဦးစီးဌာန (MOIC-PC) သည် MOIC နှင့် ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ သက်ဆိုင်ရာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၊ စိတ်ပါဝင်စားသည့်ပါတီများ၊ တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများ နှင့် နိုင်ငံတကာအစိုးရများအကြားဆက်သွယ်မှုရှိရမည်။ MOIC-PC သည် ဝန်ကြီးဌာနများအကြား ရှင်းလင်းပြတ်သားထိရောက်သော ဆက် သွယ်ရေးနှင့် ပိုမိုထိရောက်သော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု သေချာစေရန် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ MOFA၊ ပြည်ထဲရေးနှင့် လူ ဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနများနှင့် နီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်ရမည်။

ဦးစီးဌာန တံဆိပ်

အကြံပေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဦးစီးဌာန

ဦးစီးဌာန

MOIC-AC

ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှုး

(TO BE ANNOUNCED)

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ အကြံပေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန (MOIC-AC) သည် MOIC ၏ လုပ်ငန်း နှင့် သက်ဆိုင်သောနယ်ပယ်များစွာမှ ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးများနှင့် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ၏ လိုအပ်ချက်များဖြင့် ဖွဲ့ စည်းရမည်။ MOIC-AC သည် အထူး အထောက်အကူပြုသော ဌာနဖြစ်ပြီး လိုအပ်ပါက အရည်အချင်းပြည့်ဝသော ဝန်ထမ်းများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများမှ ကျွမ်းကျင်သူများတို့၏ ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ အကြံပေးအခန်းကဏ္ဍများတွင် ဝန်ကြီးများအားလုံးနှင့်နီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်ရမည်။

ဦးစီးဌာန တံဆိပ်

နိုင်ငံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန

ဦးစီးဌာန

MOIC-DP

ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှုး

(TO BE ANNOUNCED)

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ နိုင်ငံရေး ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန (MOIC-DP) သည်ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဥ်း၍ ဝန်ကြီးဌာနများ၊ နိုင်ငံတကာအစိုးရများ၊ အ ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၊ သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ နိုင်ငံရေးမ ဟုတ်သော အခြားပါတီများတို့နှင့် တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရမည်။ နိုင်ငံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန (MOIC-DP) သည် သက်ဆိုင်ရာပါတီ များအကြား ရှင်းလင်းပြတ်သားသော၊ အပြုသဘောဆောင်သော ဆက်သွယ်ရေးနှင့် အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများကို လိုအပ်သလိုကူညီပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပြီး ဝန်ကြီး ဌာနအားလုံးအတွက်လိုအပ်သောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စည်းမျဥ်း၊ စည်းကမ်းများ နှင့် မူဝါဒများကိုနားလည်ရန်ကူညီရမည်။

ဦးစီးဌာန တံဆိပ်

မဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဦးစီးဌာန

ဦးစီးဌာန

MOIC-DS

ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှုး

(TO BE ANNOUNCED)

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ မဟာဗျူဟာ မြောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန (MOIC-DS) သည် ဝန်ကြီး ဌာနများ၊ နိုင်ငံတကာအစိုးရများ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်း၍ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနှင့် ဒေသဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ၊ မဟာမိတ်များ၊ စီမံကိန်းများနှင့် မိတ်ဖက်လုပ်ငန်းများလည်ပတ်မှု ရှိနိုင်ရန်ဆောင်ရွက်ရမည်။ MOIC-DS သည် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ MOFA၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနတို့နှင့်လည်း လိုအပ်သလို ဆောင်ရွက်ရန် မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် နီးကပ်စွာ အလုပ်လုပ်ရမည်။

ဦးစီးဌာန တံဆိပ်

INTELLIGENCE ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဦးစီးဌာန

ဦးစီးဌာန

MOIC-IC

ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှုး

(TO BE ANNOUNCED)

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ၏ INTELLIGENCE ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန (MOIC-IC) သည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ၎င်း၏မဟာမိတ်များနှင့် မိတ် ဖက်များတို့၏ လုံခြုံရေးနှင့် ကာကွယ်ရေး စသည့် ကဏ္ဍများ အတွက် လိုအပ်သော ပညာများကို စုဆောင်းနိုင်ရန် ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထဲရေးနှင့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ MOFA နှင့် နိုင်ငံ တကာအစိုးရများအား ပူးပေါင်းရမည်။ MOIC-IC သည် ဝန်ကြီးဌာနများအား လိုအပ်သည့် သက်ဆိုင်ရာရရှိသော ထောက်လှမ်းရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက်များကို ရယူရန်ကူညီလိမ့်မည်။

ဦးစီးဌာန တံဆိပ်

ဘဏ္ဍာရေးရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဦးစီးဌာန

ဦးစီးဌာန

MOIC-FC

ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှုး

(TO BE ANNOUNCED)

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ဘဏ္ဍာရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန (MOIC-FC) သည်ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ နှင့် ပြည်သူလူထုအတွက် ဘဏ္ဍာရေးထောက်ပံ့ငွေ၊ အရင်းအမြစ်များ၊ ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများနှင့် အရေးကြီးသောပိုင်ဆိုင်မှုများကို ကူညီနိုင်ရန်အတွက် စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာန၊ သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်း သိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အခြားဝန်ကြီးဌာနများ၊ နိုင်ငံတကာ အစိုးရများ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည်။

ဦးစီးဌာန တံဆိပ်

လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန

ဦးစီးဌာန

MOIC-HC

ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှုး

(TO BE ANNOUNCED)

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန (MOIC-HC) သည် မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အကူအညီများ၊ ကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီများ လိုအပ်ပါကလူသား ချင်းစာနာထောက်ထားမှုနှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ် စီမံခန့်ခွဲရေး ဝန် ကြီးဌာန၊ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အခြားဝန်ကြီးဌာနများ၊ နိုင်ငံတကာအစိုးရများ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင် ရွက်ရမည်။

ဦးစီးဌာန တံဆိပ်

လူထုအခွင့်အရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန

ဦးစီးဌာန

MOIC-CR

ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှုး

(TO BE ANNOUNCED)

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ လူထုအခွင့်အရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန (MOIC-CR) သည် လူ့အခွင့်အရေးဖြစ်သည့်နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို စာတွေ့လက်တွေ့အထောက်အကူပြုနိုင်ရန်အတွက် အမျိုးသမီး၊ လူငယ်နှင့် ကလေးသူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေး နှင့် ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနတို့နှင့် တိုက် ရိုက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည်။ MOIC-CR သည် ဝန်ကြီးဌာန အားလုံးနှင့် ပြည်သူ့ အခွင့်အရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေးပြသာနာများ၊ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုများ၊ တိုက်ခိုက်ရေးနည်းဗျူဟာများနှင့် အရပ်ဖက်လူ အခွင့်အရေးချိုးဖောက်သူများကိုအရေးယူရန်အတွက်သက်သေ အထောက်အထားများကို ဝေမျှပြီး တန်းတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပြုလုပ်ရမည်။

ဦးစီးဌာန တံဆိပ်

အရေးပေါ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဦးစီးဌာန

ဦးစီးဌာန

MOIC-EM

ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှုး

(TO BE ANNOUNCED)

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၏အရေးပေါ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန (MOIC-EM) သည် သမ္မတနိုင်ငံ၏ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆိုင်ရာ အခြေခံအဆောက် အဦးနှင့် လိုအပ်သော ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ၊ ဝန်ထမ်းများနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဝန်ဆောင်မှုများ စသည်တို့တွင် ကူညီနိုင် ရန် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနှင့်ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အခြားဝန်ကြီးဌာနများ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံတကာ အစိုးရများတို့နှင့် ပူး ပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည်။

ဦးစီးဌာန တံဆိပ်

ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဦးစီးဌာန

ဦးစီးဌာန

MOIC-DD

ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှုး

(TO BE ANNOUNCED)

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ကာကွယ်ရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန (MOIC-DD) သည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံအား အကြမ်းဖက်တပ်မတော်များထံမှ လွတ်လပ်မှုအပြည့်အဝ ရရှိရေးကို ကူညီနိုင်ရန်အတွက် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် အခြားဝန်ကြီးဌာနများ၊ နိုင်ငံတကာ အစိုးရများ၊ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် တိုက်ရိုက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည်။ MOIC-DD သည် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဖက်ဒရယ် တပ်မတော်အား လိုအပ်ပါက အကြံဥာဏ်များ၊ ညှိနှိုင်းခြင်းများ၊ ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ၊ လက် နက်များဝယ်ယူခြင်းနှင့် နိုင်ငံခြားအကူအညီများကို ရရှိရေးတို့တွင်ကူညီရမည်။

ဦးစီးဌာန တံဆိပ်