အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဆက်သွယ်ရန်နည်းလမ်းများ

အထွေထွေမေးမြန်းစုံစမ်းရန်

အထွေထွေမေးမြန်းစုံစမ်းရန်

moic@nugmyanmar.org

သတင်းဌာနများဆက်သွယ်ရန်

တရားဝင်လူမှုရေးမီဒီယာ